EN MN

Төсөл хөтөлбөрүүд

МОНГОЛ УЛСЫН 2018-2021 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

МОНГОЛ УЛСЫН 2018-2021 ОНЫ ХӨРӨНГӨ

ОРУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Төслийн нэр

Санхүүжилтийн хугацаа
(оноор)

Төсөвт өртөг
(сая төг)

Гүйцэтгэл
(сая төг)

2018-2021
(сая төг)

Санхүүжилтийн хуваарь

Шилжих
(сая төг)

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

Төслийн үндэслэл  (Тайлбар)

2018
(сая төг)

2019
(сая төг)

2020
(сая төг)

2021
(сая төг)

0

1

2

3

4

5=6+7+8+9

6

7

8

9

10=3-4-5

11

12

1. ШИЛЖИН ХЭРЭГЖИХ ТӨСЛҮҮД

Барилга хот байгуулалтын сайд

1.

Орон сууцны хороолол, дэд бүтэц төсөл (PIU)

2011-2018

 136,435.0

130,410.9

 6,024.1

 6,024.1

 -  

 -  

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.31, 2.86.1, ГТХБ-3.3.3.29,

2.

Нийслэл, аймгийн төвийн орон сууцын хорооллын инженерийн шугам сүлжээ (нийслэл, 21 аймаг)

2013-2018

 62,000.0

 53,098.5

 8,901.5

 8,901.5

 -  

 -  

 -  

 -  

Улсын төсөв

ЗГҮАХХАТ-2.86.1,  2017 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралт XI.1.48. ГТХБ-3.3.3.29

3.

Сумын төвийн шинэчлэл төсөл  (16 аймгийн 16 сум)

2014-2018

 79,954.0

 76,953.0

 3,001.0

 3,001.0

 -  

 -  

 -  

 -  

Улсын төсөв

ЗГҮАХХАТ-2.103.3,    ЗГ-ын 2015 оны 265 тогтоол, 2017 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралт  XI.1.49. ГТХБ-3.3.3.19

4.

Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төсөл

2017-2021

70,302.2

1,253.1

69,049.1

 7,000.0

 20,000.0

 20,000.0

 22,049.1

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.91.2, МУТХҮБ-2.1.5 зорилт 5, ГТХБ-3.3.3.11

5.

Дархан хотын бохир усны менежментийн төсөл (MON-3244)

2015-2020

 44,217.5

 3,067.2

41,150.3

4,200.0

14,633.1

22,317.2

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.91.1

Дүн

392,908.7

264,782.7

128,126.0

29,126.6

34,633.1

42,317.2

22,049.1

0.0

 

 

 

 

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд

6.

Дээд боловсролын шинэчлэл төсөл

2012-2021

44,184.9

22,608.4

21,576.5

3,820.5

17,756.0

 -  

 -  

 -  

 Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ - 3.2.18.4,  2017 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралт XII.1.1.4, Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогын 3.7,  МУТХҮБ-2.2.3 зорилт 4, ГТХБ-3.7.1.5     

30,677.2

16,914.0

13,763.2

879.7

3,000.0

3,000.0

6,883.5

 -  

 Улсын төсөв

7.

Инженер технологийн дээд боловсрол төсөл (MON-P11)

2014-2023

 153,487.2

 13,450.6

 115,660.1

 25,660.1

 30,000.0

 30,000.0

 30,000.0

 24,376.5

Гадаад зээл, тусламж
(Японы хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-3.2.1,  Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогын 3.7,  МУТХҮБ-2.2.3 зорилт 4, ГТХБ-3.7.1.5 

8.

Шинэ зууны боловсрол төсөл

2015-2019

 114,184.0

 68,677.5

 45,506.5

 5,374.6

 40,131.9

 -  

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-3.2.1,  Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогын 3.7,  МУТХҮБ-2.2.3 зорилт 4, ГТХБ-3.7.1.5 

9.

Боловсролын чанарын шинэчлэл төсөл

2015-2019

 68,544.7

 19,980.7

 48,564.0

 10,392.4

 38,171.6

 -  

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-3.2.1,  Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогын 3.7,  МУТХҮБ-2.2.3 зорилт 4, ГТХБ-3.7.1.5 

10.

Мэдээллийн технологийн боловсрол болон аутсорсингийн төвийг хөгжүүлэх төсөл

2015-2020

 50,000.0

 1,415.9

 48,584.1

 8,921.8

 20,000.0

 19,662.3

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНЭУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-3.2.1,  Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогын 3.7,  МУТХҮБ-2.2.3 зорилт 4, ГТХБ-3.7.1.5 

Дүн

461,078.0

143,047.1

293,654.4

55,049.1

149,059.5

52,662.3

36,883.5

24,376.5

 

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

11.

Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудал төслийн нэмэлт санхүүжилт

2009-2019

 637,155.1

 527,175.0

 109,980.1

 109,980.1

 -  

 -  

 -  

 -  

 Гадаад зээл, тусламж
(Японы хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.114.15, МУТХҮБ-2.1.4 зорилт 4, ГТХБ-ын 3.3.2.6, ТИНСББ-9.1

 122,874.2

 58,310.5

 45,000.0

 10,000.0

 15,000.0

 10,000.0

 10,000.0

 19,563.7

 Улсын төсөв

12.

Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл

2011-2019

 89,136.2

 32,138.3

 56,997.9

 3,500.0

 53,497.9

 -  

 -  

 -  

 Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.17.7, МУТХҮБ-2.1.5 зорилт 3, ТИНСББ-10.1.5

 16,335.0

 15,063.1

 1,271.9

 1,271.9

 -  

 -  

 -  

 -  

 Улсын төсөв

13.

Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто замыг хөгжүүлэх 2 дахь шатны төсөл (PIU)

2014-2022

 312,500.0

 80,594.1

 191,905.9

 14,000.0

 40,000.0

 80,000.0

 57,905.9

 40,000.0

 Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-6.11.1, МУТХҮБ-2.1.5,      ГТХБ-ын 3.3.3

 46,460.0

 26,931.9

 19,528.1

 3,178.9

 5,000.0

 3,000.0

 8,349.2

 -  

 Улсын төсөв

ЗГҮАХХАТ-6.11.1, МУТХҮБ-2.1.5,      ГТХБ-ын 3.3.3

14.

Улаанбаатар-Хөшигийн хөндий шинэ нисэх онгоцны буудлын хурдны зам төсөл

2016-2019

 350,839.7

 139,382.0

 211,457.7

 54,204.7

 157,253.0

 -  

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.107.23, МУТХҮБ-2.1.5 зорилт 4, ГТХБ-ын 3.3.3.3

15.

Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 114 км хатуу хучилттай авто зам төсөл

2017-2019

 111,083.6

 31,713.1

 79,370.5

 39,287.4

 40,083.1

 -  

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.107.16, МУТХҮБ-2.1.5 зорилт 3, ГТХБ-ын 5.3.9,

16.

Баянхонгор-Байдрагийн гүүр чиглэлийн 129.4 км хатуу хучилттай авто зам төсөл

2017-2019

 149,482.1

 42,709.6

 106,772.5

 44,136.2

 62,636.3

 -  

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.107.16, МУТХҮБ-2.1.5 зорилт 3, ГТХБ-ын 5.3.9,

17.

Алтай-Дарви чиглэлийн 98 км хатуу хучилттай авто зам. (Гэрээ 2015 онд байгуулагдсан) Барих-шилжүүлэх

2015-2020

 141,086.3

 52,304.7

 88,781.6

 32,324.4

 29,221.0

 27,236.2

 -  

 -  

Улсын төсөв

ЗГҮАХХАТ-2.107.16, МУТХҮБ-2.1.5 зорилт 3, ГТХБ-ын 5.3.9,

18.

Алтай-Дарви чиглэлийн 165 км хатуу хучилттай авто зам. (Гэрээ 2015 онд байгуулагдсан) Барих-шилжүүлэх

2015-2020

 212,627.3

 78,825.3

 133,802.0

 48,715.8

 44,038.7

 41,047.5

 -  

 -  

Улсын төсөв

ЗГҮАХХАТ-2.107.16, МУТХҮБ-2.1.5 зорилт 3, ГТХБ-ын 5.3.9,

Дүн

2,189,579.5

1,085,147.6

1,044,868.2

360,599.4

446,730.0

161,283.7

76,255.1

59,563.7

 

Сангийн сайд

19.

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл

2011-2019

 50,358.2

 32,550.8

 17,807.4

 4,200.0

 13,607.4

 -  

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээл)

МУТХҮБ - 2.4.1-зорилт2, Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлогын 3.2.1.3, МУБХҮБ-4.5, ЗГҮАХХАТ-2.65.2

20.

Тогтвортой амьжиргаа-3 төсөл

2015-2019

 56,593.3

 9,266.9

 47,326.4

 18,765.2

 28,561.2

 -  

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-1.6,     ГТХБ-3.8.1.5, Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дах хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл

21.

Төлбөрийн системийн шинэчлэл төсөл

2015-2020

 50,000.0

 6,059.8

 43,940.2

 7,000.0

 20,000.0

 16,940.2

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл, ЗГҮАХХАТ-2.6,     ЭЗСХ-1.2

22.

Экспортын зээлийн шугам

2015-2021

 180,043.7

 40,408.6

 139,635.1

 14,310.1

 50,000.0

 50,000.0

 25,325.0

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(Японы экспортын зээл)

ЭДҮХ-2.2,      ЗГҮАХХАТ-5.6.8, МУТХҮБ-2.1.3,

23.

Зээлийн батлан даалтын системийг бүрдүүлэх замаар эдийн засгийг төрөлжүүлэх, ажлын байрыг бий болгох төсөл

2016-2021

 150,000.0

 15,407.6

 134,592.4

 3,500.0

 30,000.0

 40,000.0

 61,092.4

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл, ЗГҮАХХАТ-2.6,     ЭЗСХ-1.2

24.

Экспортыг дэмжих төсөл

2016-2021

 50,266.1

 3,377.8

 46,888.3

 14,667.0

 10,000.0

 10,000.0

 12,221.3

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээл)

ЭДҮХ-2.2,      ЗГҮАХХАТ-5.6.8, МУТХҮБ-2.1.3,

25.

Хөдөө аж ахуй хөдөөгийн хөгжлийн төслийн нэмэлт санхүүжилт

2016-2021

 125,178.5

 38,219.3

 86,959.2

 40,875.4

 20,000.0

 20,000.0

 6,083.8

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.1,  Төрөөс малчдын талаарх баримтлах бодлого 1.2, ЗГҮАХХАТ-2.25.1

26.

Бүс нутгийн хилийн үйлчилгээг сайжруулах төсөл

2016-2021

 68,172.1

 1,682.3

 66,489.8

 15,290.8

 20,000.0

 20,000.0

 11,199.0

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-5.4.14, МУТХҮБ-2.1.7,      ГТХБ-ын 3.3.3.4

27.

Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг дэмжих төсөл

2017-2022

 42,181.3

 981.1

 36,155.9

 6,155.9

 10,000.0

 10,000.0

 10,000.0

 5,044.3

Гадаад зээл, тусламж
(Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээл)

Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл, ЭЗСХ-1.1, ЗГҮАХХАТ-1.20,    ГТХБ-3.5.3.5

Дүн

772,793.2

147,954.2

619,794.7

124,764.4

202,168.6

166,940.2

125,921.5

5,044.3

 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд

28.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадварыг сайжруулах төсөл

2015-2020

 59,633.9

 4,515.7

 55,118.2

 2,800.0

 25,000.0

 27,318.2

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-3.2.27.3, МУТХҮБ-2.2,         ГТХБ-3.8.1.5

29.

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл

2017-2021

 64,678.0

 15,082.7

 49,595.3

 6,155.9

 15,000.0

 15,000.0

 13,439.4

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-3.2.27.3, МУТХҮБ-2.2,         ГТХБ-3.8.1.5

Дүн

124,311.9

19,598.4

104,713.5

8,955.9

40,000.0

42,318.2

13,439.4

0.0

 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд

30.

Дархан Сэлэнгийн бүсэд хар төмөрлөгийн цогцолбор байгуулах төсөл. (Гэрээ 2014 онд байгуулагдсан)

2014-2020

 1,386,115.2

 271,084.2

 1,115,031.0

 289,398.2

 327,507.1

 498,125.7

 -  

 -  

Шинэчлэн сайжруулах-барих-ашиглах-шилжүүлэх

ЗГ-ын 2013 оны 317 тоот тогтоол,
ТӨКЗЖ-5

Дүн

1,386,115.2

271,084.2

1,115,031.0

289,398.2

327,507.1

498,125.7

0.0

0.0

 

Эрүүл мэндийн сайд

31.

Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-4 нэмэлт санхүүжилт

2011-2019

 57,085.4

 7,352.3

 49,733.1

 3,507.4

 46,225.7

 -  

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-3.1.11.5, МУТХҮБ-2.2.2, ТЭМТББ 3.4.3.8,    ГТХБ-3.5.2.8

32.

Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-5 төсөл

2013-2019

 68,484.9

 15,591.5

 52,893.4

 2,800.0

 50,093.4

 -  

 -  

 -  

 Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-3.1.11.5, МУТХҮБ-2.2.2,  ТЭМТББ 3.4.3.8,   ГТХБ-3.5.2.8

 26,700.0

 12,916.5

 13,783.5

 512.2

 6,767.3

 6,504.0

 -  

 -  

 Улсын төсөв

ЗГҮАХХАТ-3.1.11.5, МУТХҮБ-2.2.2,  ТЭМТББ 3.4.3.8,   ГТХБ-3.5.2.8

33.

Цахим эрүүл мэнд төсөл - Дэлхийн банк

2015-2020

 44,641.9

 2,678.2

 41,963.7

 9,191.9

 15,000.0

 17,771.8

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж
(Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээл)

МУТХҮБ-2.2.2, ТЭМТББ 3.4.6.6

34.

Цахим эрүүл мэнд төсөл - БНХАУ

2015-2019

 47,375.0

 25,162.5

 22,212.5

 3,352.6

 18,859.9

 -  

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

МУТХҮБ-2.2.2, , ТЭМТББ 3.4.6.6

35.

Үндэсний оношлогоо эмчилгээний төв байгуулах төсөл

2015-2019

 145,132.1

 42,550.4

 102,581.7

 39,938.9

 62,642.8

 -  

 -  

 -  

 Гадаад зээл, тусламж (БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-3.1.11.3, МУТХҮБ-2.2.2 зорилт 1, , ТЭМТББ 2.2

 20,000.0

 2,400.0

 17,600.0

 6,465.2

 11,134.8

 -  

 -  

 -  

 Улсын төсөв

ЗГҮАХХАТ-3.1.11.3, МУТХҮБ-2.2.2 зорилт 1, ТЭМТББ 2.2

Дүн

409,419.3

108,651.4

300,767.9

65,768.2

210,723.9

24,275.8

0.0

0.0

 

Эрчим хүчний сайд

36.

Улаанбаатар хотын Дөрөвдүгээр цахилгаан станцын үр ашгийг дээшлүүлэх төсөл

2014-2018

 52,299.3

 33,390.3

 18,909.0

 18,909.0

 -  

 -  

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж
)Японы хөнгөлөлттэй зээл)

Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18.5.3 дах хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйл

37.

Багануурын 700 МВт-ын ДЦС (Гэрээ 2015 онд байгуулагдсан)

2018-2021

 2,310,908.4

 312,000.0

 1,998,908.4

 700,020.0

 720,000.0

 367,980.0

 210,908.4

 -  

Барих-ашиглах-шилжүүлэх

 ТӨКЗЖ-25-29, ТЭХТББ-4.1.1.1

38.

Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлыг бууруулах төсөл, Улаанбаатар хот

2017-2018

 62,400.0

 58,420.5

 3,979.5

 3,979.5

 -  

 -  

 -  

 -  

Улсын төсөв

МУТХҮБ-2030-ын 2.3.3, Зорилт 2,  ЗГҮАХХАТ-4.1.6, 4.1.6.3,      ТЭТББ-2.5.9, ЭЗНХҮЧ2018-8.2

39.

Улаанбаатар-Мандалговь цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих төсөл

2017-2020

 282,624.2

 27,816.8

 254,807.4

 58,811.4

 100,000.0

 95,996.0

 -  

 -  

 Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.101.2, ТЭХТББ 4.1.1.5

 15,089.2

 4,526.8

 10,562.4

 4,463.8

 6,098.6

 -  

 -  

 -  

 Улсын төсөв

ЗГҮАХХАТ-2.101.2, ТЭХТББ 4.1.1.5

Дүн

2,723,321.1

436,154.4

2,287,166.7

786,183.7

826,098.6

463,976.0

210,908.4

0.0

 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч

40.

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр (5 дэд төвийг байгуулах)

2014-2023

 266,079.0

 22,846.8

 157,422.0

 7,422.0

 50,000.0

 50,000.0

 50,000.0

 85,810.2

Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.96, 2.85, 2.81, 2.89, 2.224, ЭЗСХ-1.2.5.1, ТХАХТББ-4.2.2, ТАҮТББ-39, Үндэсний хөтөлбөр-А)26

41.

Нийслэлийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр

2015-2023

 143,880.8

 6,414.2

 92,010.0

 2,010.0

 30,000.0

 30,000.0

 30,000.0

 45,456.6

Гадаад зээл, тусламж
(АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.120, 4.4.5.2, ТЭТББ-2.5.7, МУТХҮБ-2.1.5 зорилт 4,

42.

Замын Цагдаагийн газрын ойролцоох гүүрэн гарц

2016-2020

 105,950.0

 31,192.4

 74,757.6

 9,687.5

 35,070.1

 30,000.0

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.120, ТЭТББ-2.5.7

43.

Яармагийн шинэ гүүр барих, хуучин гүүрийг засварлах

2016-2019

 75,650.0

 18,157.8

 57,492.2

 6,197.3

 51,294.9

 -  

 -  

 -  

Гадаад зээл, тусламж (БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл)

ЗГҮАХХАТ-2.119.5, ТЭТББ-2.5.7, 2.5.9

Дүн

591,559.8

78,611.2

381,681.8

25,316.8

166,365.0

110,000.0

80,000.0

131,266.8

 

НИЙТ ШИЛЖИХ ТӨСЛИЙН ДҮН

 9,051,086.7

 2,555,031.2

 6,275,804.3

 1,745,162.3

2,403,285.8

1,561,899.1

 565,457.0

 220,251.3

 

1.2 ШИНЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСЛҮҮД

Монгол Улсын Ерөнхий сайд

44.

Төвлөрлийг сааруулах "Шинэ хөдөө" төсөл

2018-2023

 206,250.0

 -  

 135,000.0

 15,000.0

 30,000.0

 45,000.0

 45,000.0

 71,250.0

Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгү