EN MN

Төсөл хөтөлбөрүүд

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ ХӨГЖҮҮЛЭХ

ТӨСЛИЙН НЭР: Зам, тээврийн салбарын мэдээллийн нэгдсэн систем хөгжүүлэх

Салбар: Зам, тээвэр

Ерөнхий мэдээлэл

Байршил

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Зам, тээврийн хөгжлийн яам

Үйл ажиллагааны чиглэл, зорилго

Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөр”-ийнхүрээндзам, тээврийн салбарын үйлажиллагааны менежментийг сайжруулах, төрийн үйлчилгээг цахимжуулж хэрэглэгчдэд хүнд сурталгүй хялбар хүргэх, мэдээлэл, харилцаахолбоонытехнологийндэвшлийгашигланиргэдийноролцоогнэмэгдүүлж, мэдээллийгилтод, түргэншуурхай, нээлттэйхүргэх.

Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн, хүчин чадал

МонголУлсынхууль, дүрэмжурамднийцсэн, зорилтодбүлгүүд, иргэд, ажахуйннэгж, гадаад, дотоодынбайгууллагынхэрэгцээшаардлагыгхангасанмэдээлэл, үйлчилгээгагуулсансүлжээний орчинд ажиллах програм хангамж байна.Програмчлалньхатуукодчилолашиглахгүйбайхбөгөөддүрэм, журам, салбарынүйлажиллагааныбүтэцөөрчлөгдөхбүртсистемийнсервесүүдийгөөрийнсистем аналистуудньөөрсдөөөөрчлөхболомжтой байна.

Зах зээлийн судалгаа, зорилтот зах зээл

Шалгуурүзүүлэлт

Хэмжихнэгж

Суурьтүвшин

Зорилтодтүвшин

он

Үзүүлэлт

он

Үзүүлэлт

Цахим үйлчилгээний индекс

индексийнүзүүлэлт

2016

0.597

2022

0.65

Цахим засгийн хөгжлийн индекс

индексийнүзүүлэлт

2016

0.582

2022

0.6

Үүлэнтооцооллындэдбүтцийначаалал

хувь

2017

90

2022

50

Цахимтөлбөртооцоонысистем

байгааэсэх

2017

0

2022

1

Иргэдийнсэтгэлханамжийнүнэлгээ

хувь

2013

30 

2022

60 

Цахимнэгцонхныүйлчилгээүзүүлэхтөвийнтоо

тоо

2017

4

2022

10

Төрийнмэдээлэлсолилцоонысистемдбүртгэлтэйүйлчилгээ

тоо

2017

25

2022

167

Бүхнийтийгтоонбичигүсэгтэнболгох

хувь

2016

32

2022

80

Нээлттэйөгөгдлийниндекс

индексийнүзүүлэлт

2016

0

2022

60

Зам, тээврийнмэдээллийннэгдсэнсистемхөгжүүлэх төсөл хэрэгжснээртөрийн зарим үйлчилгээнүүдцахимжина.

тоо

2017

6

2022

20

 

Хэрэгжүүлэх хугацаа

2019-2021 он

Төслийн явц

“Зам, тээврийн салбарын мэдээллийн нэгдсэн систем”-ийн судалгаа, шийдлийг боловсруулахаар зөвлөх багтай хамтран ажиллаж байна. Төслийн хөрөнгө оруулалт шийдэгдээгүй.

Бизнесийн стратеги болон төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

Төслийн судалгаа, шийдэл боловсруулагдсаны дараа стратеги болон төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарна.

Хууль эрх зүйн орчин

  1. Засгийн газрын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2.118.3, 5, 6 дугаар заалт;
  2. Засгийн газрын 2017 оны 159-р тогтоол "Төрийн цахим мэдээллийн санг бүрдүүлэх, ашиглах журам";
  3. Засгийн газрын 2015 оны 411-р тогтоолоор “Төрийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт”-ын 11.54.5 дугаар зүйлд “Барилга, хотбайгуулалтболонзам, тээврийнсалбарт төрийнүйлчилгээгцахимхэлбэртшилжүүлэниргэдэдхүргэх,цахимүйлчилгээнийнэртөрлийгнэмэгдүүлж, үйлчилгээнийчанарыгсайжруулахтөсөл”-ийг “Систем хөгжүүлэх – ашиглах – шилжүүлэх”концессийн төрлөөр хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан байна.
  4. Засгийн газрын 2017 оны 47-р тогтоолоор“Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого”-ын хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд шаардагдах хөрөнгийг улсын төсөв, гадаадын зээл тусламж, Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд шийдвэрлэхийг Сангийн яам, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, Засгийн газрын гишүүдэд үүрэг болгосон байна.
  5. Засгийн газрын 2018 оны 259-р тогтоолоор төрийн цахим мэдээлэл солилцох систем ашиглан зам, тээврийн салбарын  28 үйлчилгээг иргэд, хуулийн итгээдэд үзүүлэхээр хавсралтад туссан байна. Эдгээр цахимаар үзүүлэх зарим үйлчилгээг төр ба хувийн хэвшлийн түншлэлийн хэлбэрээр гүйцэтгүүлэхийг тухайн үйлчилгээ хариуцсан байгууллага, Үндэсний хөгжлийн газар, Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газарт зөвшөөрсөн байна.

Шаардлагатайхөрөнгөоруулалтынталаармэдээлэл

Санхүүжилтийн хэлбэр

  • Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл;
  • Гадаадын зээл, тусламж;

Шаардагдах хөрөнгө оруулалт

2 тэрбум төгрөг

Эргэн төлөгдөх хугацаа

Концесс эзэмшигчтэй байгуулах гэрээнд тодорхой тусгана.

Хөрөнгө оруулалтанд ноогдох ашиг

Концесс эзэмшигчтэй байгуулах гэрээнд тодорхой тусгана.

Холбогдох хаяг

Хэрэгжүүлэгч байгууллага:

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

Хариуцах хүний овог нэр албан тушаал, утас, цахим шуудан, хаяг:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын мэргэжилтэн Д.Бодьсайхан;

Утас: 62263171, 99096954;

Цахим шуудан: bodisaikhan@mrtd.gov.mn;