EN MN

Монгол Улс нь Азийн бүс нутагтаа татварын хувь хэмжээгээрээ бага орнуудын нэг

 • Монгол Улсын Засгийн газраас татварын орчинг сайжруулж татварын дарамтыг халахад анхаарч ажилласаар байна.

 • Монгол Улсын татварын хувь хэмжээ нь: 24.4% - Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар – 10% боловч энэ нь 3 тэрбум төгрөгөөс  дээшхи орлогод 25% буюу /10.3 сая төгрөг/ болдог.

 • ОЛОН УЛСЫН ВАЛЮТЫН САН: “Монгол Улс дахь татварын хэмжээ бусад хөгжиж буй орныхтой харьцуулахад бага байна. Зарим нь бүр оффшор бүс дэд татварын хувь хэмжээтэй тэнцэхээр тийм бага байна.  Хувь хүний орлогын албан татварын хэмжээ гэхэд Ойрхи Дорнодын орнуудтай ижил 10 хувь байгаа юм” хэмээн Олон улсын валютын сангийн Монгол дахь Суурин төлөөлөгч Нейл Сэйкер хэлэв.

FMFnU3pB9DvzjcO.jpg

Монгол Улс нь бүс нутгийн хэмжээнд татварын хувиар бага: 

Нийт татварын хувь хэмжээ (Худалдааны ашиг %)

 

2014 он

2015 он 

2016 он

Монгол Улс

24.7

24.7

24.7

Эх сурвалж: / World Development Indicators/

Татварын хувь хэмжээ: 2012-2016 /онуудад/

МУ-ын татварууд

Он

Сүүлд

Өмнөх

Хамгийн их

Хамгийн бага

Нэгж

Хувь хүний орлогын албан татварын хувь

2013-2016

10.00

10.00

10.00

10.00

хувь

ААН-ийн орлогын албан татварын хувь

2012-2016

25.00

25.00

25.00

25.00

хувь

Борлуулалтын татварын хувь

2014-2016

10.00

10.00

10.00

10.00

хувь

Нийгмийн даатгал хувь

2012-2016

23.00

23.00

23.00

23.00

хувь

ААН-ийн нийгмийн даатгалын хувь

2012-2016

13.00

13.00

13.00

13.00

хувь

Ажилчдын нийгмийн даатгалын хувь

2012-2016

10.00

10.00

10.00

10.00

хувь

Эх сурвалж: tradingeconomics.com

Татварын хувь хэмжээ-бодит өгөгдлүүд, түүхэн график болон он цагийн хувьд хийгдэв. 2017 оны 3 сарын байдлаар шинэчлэгдсэн байдлаар

МУ-ын татварууд

Сүүлд

Өмнөх

Хамгийн их

Хамгийн бага

Нэгж

Хувь хүний орлогын албан татварын хувь

10.00

10.00

10.00

10.00

хувь

ААН-ийн орлогын албан татварын хувь

25.00

25.00

25.00

25.00

хувь

Борлуулалтын татварын хувь

10.00

10.00

10.00

10.00

хувь

Нийгмийн даатгал хувь

23.00

23.00

23.00

23.00

хувь

ААН-ийн нийгмийн даатгалын хувь

13.00

13.00

13.00

13.00

хувь

Ажилчдын нийгмийн даатгалын хувь

10.00

10.00

10.00

10.00

хувь

Source: tradingeconomics.com

Татварын хувь хэмжээний урьдчилсан төлөв / 2016-2020 оноор

МУ-ын татварууд

Сүүлд

Q1/17

Q2/17

Q3/17

2020

Хувь хүний орлогын албан татварын хувь

10

10

10

10

хувь

ААН-ийн орлогын албан татварын хувь

25

25

25

25

хувь

Борлуулалтын татварын хувь

10

10

10

10

хувь

Нийгмийн даатгал хувь

23

23

23

23

хувь

ААН-ийн нийгмийн даатгалын хувь

13

13

13

13

хувь

Ажилчдын нийгмийн даатгалын хувь

10

1

10.00

10.00

хувь

Эх сурвалж:  http://www.tradingeconomics.com/mongolia/forecast

         Үйл ажиллагааны орлого

Эд хөрөнгийн орлого

Үйл  ажиллагааны орлого

Хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө түрээс

Эд хөрөнгийн орлого

Роялити орлого

Эд хөрөнгө борлуулсны орлого

 

Ногдол ашгийн орлого

Хүүгээс олсон орлого

 

Байнгын оршин суугч, татвөр төлөгч

Монголд оршин суудаггүй татвар төлөгч

Холбоотой этгээд / татвар төлөгчтэй доорхи дурдсантай холбоотой бол “холбоотой этгээд” болно/

МУ-ын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан аж ахуйн нэгж

Төлөөлөгчийн газраараа дамжуулан МУ-д үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын аж ахуйн нэгж

• Салбар / Нэгж болон хэсэг /
• ургамлын
• Худалдаа, үйлчилгээ үзүүлэгч
• Газрын тос, байгалийн хийн цооног, түүнчлэн уурхай олборлолт хийдэг, байгалийн нөөцийг ашигладаг

Уурхайн энгийн хувьцаа буюу 20 хувь эзэмшигч

Удирдах байгууллага нь Монгол Улсад байрладаг гадаадын аж ахуйн нэгж

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт, эсхүл төлөөлөгчийн газар зааснаас бусад хэлбэрээр МУ-ын эх үүсвэрээс орлого олж байгаа гадаадын аж ахуйн нэгж

ААН-н удирдлагын 20 буюу түүнээс дээш хувийг томилох эрхтэй, эсхүл үйл ажиллагааных нь бодлого чиглэлийг тодорхойлох боломжтой этгээд

 • НӨАТ

Монгол-д  НӨАТ-ын татвар ногдох бараа, үйлчилгээ нийлүүлэлтэд 10% -ийг, мөн Монгол руу импортод ногдуулна.

Татвар төлөгч нь татвар ногдох бараа эргэлтийн хэмжээ 10.0 сая төгрөгөөс давсан тохиолдолд Монгол улсын татварын албанд НӨАТ-ын зорилгоор бүртгүүлэх шаардлагатай байдаг. Татвар төлөгч нь сайн дурын үндсэн дээр анхан шатны үйлдвэрлэлийн ажил, үйлчилгээний борлуулалтын орлого 10.0 сая төгрөг хүрсэн үгүй эсэхээс үл хамаарч  бүртгүүлж болно.  Хэрэв Монгол Улсад 2 сая гаруй долларын хөрөнгө оруулалт  хийсэн бол бүртгүүлэх шаардлагатай.

         Монгол улсад  НӨАТ-ын татварыг дараах нөхцөлд ногдуулна.

• Монгол Улсад гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээ үзүүлсэн;

• Монгол Улсад борлуулсан бараа;
• Монгол Улсадбараа импортлосон, худалдсан, эсхүл ашигласан болон
• Монгол Улсаас экспортлосон бараа хэрэглэх буюу ашиглах зориулалтаар

НӨАТ-ын 10% хүү нь ногдуулалт нь:

 • Монгол Улсад албан татвар ногдох бараа, үйлчилгээний хангамж

 • Монгол Улсаас экспортлох,

 • Импортоор орж ирж байгаа бараа.  Экспортлох бараа, үйлчилгээ 0% хувь бөгөөд хуульд заасан байдаг.

ГААЛИЙН АЛБАН ТАТВАР:

Ихэнх импортоор орж ирж байгаа бараа нь 5 хувийн татвар төлөхөөр заагдсан байдаг ба үнийн дүн нь улирлын чанартай зориулалтаас хамаардаг. Зарим барааг экспортлоход гаалийн татвар ногдуулах хуульд тодорхой заасан байдаг. Ямарваа нэг этгээд (биеийн болон хууль зүйн) гадаад худалдаа эрхэлдэг бол гаалийн татвар төлнө мөн барааг экспортлох юмуу импортлоход болон бусад татваруудыг төлөх үүрэгтэй байдаг.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг  www.ecustoms.mn эсхүл 1800-1281 утаснаас лавлана уу.

 • ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАР:

Татвар төлөгч гэж хэн бэ?

Татвар ногдох орлого, эд хөрөнгө, тодорхой эрх, эсвэл эд хөрөнгө эзэмшин ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг татвар төлөгч гэнэ.  Татвар төлөгчийг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага гэж ангилна. Татвар төлөгч иргэнийг:

• Монгол Улсын иргэн;
• гадаадын иргэн;
• харъяалалгүй хүн;
• оршин суугч бус этгээд гэж ангилна. Оршин суугч бус этгээд нь Монгол Улсын газар нутаг дээр орлого олж үйл ажиллагаа явуулж байгаа боловч Монгол Улсын газар нутаг дээр байнга байрладаггүй.
Татвар төлөгч аж ахуйн нэгж байгууллагыг дотор нь:
• Монгол Улсын аж ахуйн нэгж, байгууллага;
• гадаадын аж ахуйн нэгж, байгууллага, сан;
• гадаадын аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөлөгчийн газар гэж ангилна.

ТАТВАР НОГДОХ ОРЛОГО, ХУВЬ  / МУ-Д ОРШИН СУУГАА ТАТВАР ТӨЛӨГЧ /

Үндсэн болон туслах үйлдвэрлэл, ажил, үйлчилгээнээс  олсон орлого;

0-3.0 тэрбум төгрөгийн хүрээнд олсон орлого 10 %, 3 тэрбумаас дээш төгрөгөөс  давсан орлогод 300.0 сая төгрөгийн, үүн дээр 3.0 тэрбум төгрөгийн давсан орлогод 25 хувиар албан татвар ногдуулна татвар ногдуулна.

Бараа, ажил, үйлчилгээнээс олсон орлого
Бусад үнэ төлбөргүй;

Гадаад валютын ханшийн зөрүүнээс олсон бодит орлого;

Техникийн, удирдлагын, зөвлөх болон бусад үйлчилгээнээс олсон орлого

Гэрээнд заасан үүргээ биелүүлээгүй тохиолдлын үеийн хүү, шийтгэврээс олсон орлого, эрсдэл нөхөн төлбөрийн орлого

Үл хөдлөх, хөдлөх эд хөрөнгийн түрээсийн орлого;

Хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны орлого;

Үнэт цаас болон хувьцаанаас олсон орлого;

Биет хөрөнгийн борлуулалтаас олсон ашиг орлого;

Хүүгийн орлого

10%

Ногдол ашгийн орлого

Рояльтигийн орлого

Income from sale of rights

30%

Таавар, бооцоот тоглоом, мөнгөний хонжворт сугалааны орлого;

40%

 

Эротик тоглолт явуулсан, үйлчлэх мөн эротик ном хэвлэх, худалдах, түрээслүүлэх, дүрс бичлэг хийх зэрэг үйлчилгээний орлого

Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулалтаас олсон орлого

2%

 МУ-ын мөнгөн тэмдэг төгрөгөөр үйлчилнэ.

МОНГОЛ УЛСАД ОРШИН СУУГЧ БУС ТАТВАР ТӨЛӨГЧ:

Ногдол ашгаас олсон орлого

 

 

20%

Зээлийн хүү болон батлан даалт гаргасны төлбөрөөс олсон орлого

Рояльтигийн орлого

Санхүүгийн түрээсийн хүүгийн орлого, захиргааны зардлын төлбөр

Лизин төлөлт

Биет болон биет бус хөрөнгийн түрээсийн орлого;

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт бараа борлуулсан, ажил, үйлчилгээ үзүүлсэний орлого

Гадаадын аж ахуйн нэгжийн төлөөлөгчийн газрын тохиолдолд хилийн чанадад өөрийн ашгаа шилжүүлэхэд;

 

               20%

 • Улирлын татварын тайлан нь дараа улирлын эхний сарын 20-ны дотор тайлангаа өгдөг.  Жилийн тайлан нь дараа оны 2 дугаар сарын 10-ны дотор тайлангаа өгдөг ба тухайн жилийн эцсийн тооцоог татварын албанд хийж дуусгадаг.

ХУВЬ ХҮНД НОГДУУЛЖ БУЙ БУСАД ТАТВАР:

 • Capital Duty – Байхгүй

 • Тэмдэгтийн хураамж – Тэмдэгтийн хураамжийг Засгийн газар үйлчилгээний хураамж  болгон авдаг. (Жишээ нь: компани байгуулахад бүртгүүлэхэд, шүүхэд гомдол, нэхэмжлэл гаргахад гэх мэт) хувь хэмжээ нь ялгаатай ногдуулдаг.

 • Нийслэлийн худалдан авалтын татвар – байхгүй

Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар – байхгүй

 • Үл хөдлөх хөрөнгө өвлүүлсэний татвар – байхгүй

 • Цэвар ашиг/net worth tax –байхгүй

АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ НЬ:

 • Татварын ерөнхий хууль 2008

 • Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль 2006 ,

 • Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль 2006,

 • Нийгмийн даатгалын тухай хууль 1994, нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль 2015

 • Хөрөнгө оруулалт тухай хууль 2013, онцгой албан татварын тухай хууль 2006 болон холбогдох дүрэм журмуудаас бүрдэнэ.

АЛБАН ТАТВАРЫН ГЭРЭЭ: Монгол улс 35 татварын гэрээ байгуулсан байна.
ТАТВАРЫН АЛБА:  Татварын ерөнхий газар

ТАТВАРЫН ДЭМЖЛЭГ: Монгол Улсын Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулиар хөрөнгө оруулагчдад зориулсан дэмжлэгүүдийн нэг нь татварын дэмжлэг юм.  Дараах төрлүүдээр хөрөнгө оруулагчдад татварын дэмжлэг үзүүлдэг.

 • Албан татвараас чөлөөлөх;

 • Албан татварын хөнгөлөлт үзүүлэх;

 • Албан татвар ногдох орлогоос хасагдах элэгдлийн зардлыг түргэвчилсэн аргаар тооцох;

 • Албан татвар ногдох орлогоос хасагдах алдагдлыг ирээдүйд шилжүүлэн тооцох;

 • Ажилтны сургалтын зардлыг татвар ногдуулах орлогоос хасч тооцох.

Импортолсон техник, тоног төхөөрөмжийг барилга угсралтын ажлын хугацаанд гаалийн албан татвараас чөлөөлж, НӨАТ-ыг “0" хүртэлх хувь, хэмжээгээр ногдуулж болно:

 • Барилгын материал, газрын тос, хөдөө аж ахуйн боловсруулах болон экспортын бүтээгдэхүүний үйлдвэр барих;

 • Нано, био болон инновацийн технологи агуулсан бүтээгдэхүүний үйлдвэр барих;

 • Эрчим хүчний үйлдвэр болон төмөр зам барих.

ТОГТВОРЖУУЛАХ ГЭРЧИЛГЭЭ:

Тогтворжуулах гэрчилгээг МУ-ын хуулийн этгээдэд олгох ба хөрөнгө оруулалтын төслийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын хэлбэрээс нь хамаарч дараах этгээдэд олгоно. Үүнд:

 • Хөрөнгө оруулалтын төслийг нэг хуулийн этгээд дангаар хэрэгжүүлэх бол тогтворжуулах гэрчилгээг тухайн хуулийн этгээдэд;

 • Хөрөнгө оруулалтын төслийг харилцан хамаарал бүхий хоёр ба түүнээс дээш тооны хуулийн этгээд хэрэгжүүлэх бол тэдгээрийн толгой компанид

Тогтворжуулах гэрчилгээгээр доор дурдсан албан татвар, төлбөрийн хувь, хэмжээг гэрчилгээ хүчинтэй байх хугацаанд тогтворжуулна. Үүнд:

 • Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар;

 • Гаалийн албан татвар;

 • Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар;

 • Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр.

 • Тогтворжуулах гэрчилгээ эзэмшигчийн татварыг 5-18 жилийн хугацаанд тогтворжуулна.

Хөрөнгө оруулагч хуулийн этгээдийн Монгол Улсад хэрэгжүүлэх төсөл нь доор дурдсан шалгуурыг бүрэн хангасан тохиолдолд тогтворжуулах гэрчилгээ олгоно:

 • Бизнес төлөвлөгөө, техник, эдийн засгийн үндэслэлд заасан хөрөнгө оруулалтын нийт хэмжээ нь Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 16.2, 16.3-т заасан хэмжээнд хүрэх;

 • Хуульд заасан бол байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэсэн байх;

 • Тогтвортой ажлын байр бий болгох;

 • Дэвшилтэт техник, шинэ технологи ноу-хау нэвтрүүлэх.

Тогтворжуулах гэрчилгээг уул уурхайн олборлолт, хүнд үйлдвэр, дэд бүтцийн салбарт

дараах хугацаагаар олгоно:

УУЛ УУРХАЙН ОЛБОРЛОЛТ, ХҮНД ҮЙЛДВЭР, ДЭД БҮТЦИЙН САЛБАРТ:

Тогтворжуулах гэрчилгээ олгох хугацаа /жилээр/

 

Хөрөнгө оруулалтын хийж дуусгах хугацаа жилээр

Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ тэрбум

төг-р

 

Улаанбаатар

 

Төвийн бүс

 

Хангайн бүс

 

Зүүн бүс

 

Баруун бүс

30-100 хүртэл

5

6

6

7

8

2

100-300 хүртэл

8

9

9

10

11

3

300-500 хүртэл

10

11

11

12

13

4

500-аас дээш

15

16

16

17

18

5

Цөмийн эрчим хүчний салбар нь Цөмийн энергийн тухай хуулиар зохицуулагддаг ба  хөрөнгө оруулалтын тухай хууль хамаарахгүй болно.

Бусад салбарт:

Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ  (тэрбум төгрөгөөр)

 

 

Тогтворжуулах хугацаа

 

 

Хөрөнгө оруулалтын хийж дуусгах хугацаа жилээр

 

Улаанбаатарын бүс

 

Төвийн

бүс

 

Хангайн бүс

 

Зүүн бүс

 

Баруун бус

10-30 хүртэл

5-15

4-12

3-10

2-8

5

2

30-100 хүртэл

15-50

12-40

10-30

8-25

8

3

100-200 хүртэл

50-100

40-80

30-60

25-50

10

4

200-аас / дээш /

100-аас /дээш/

80-аас /дээш/

 

60 -аас /дээш/

 

50-аас /дээш/

 

 

15

 

5

 • Улс орны нийгэм, эдийн засгийн урт хугацааны тогтвортой хөгжилд онцгой ач холбогдол бүхий импортыг орлох болон экспортлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, техник, эдийн засгийн үндэслэл батлагдсан өдрийн Төв банкны албан ханшаар 500 тэрбум төгрөгөөс дээш хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх тооцоотой, бүтээн байгуулалтын ажилд гурваас дээш жил шаардагдах төслийг байршил, салбар харгалзахгүйгээр;

 • Хөрөнгө оруулалтын хуулийн 16.1-д заасан шалгуурыг хангасан хөрөнгө оруулагч хуулийн этгээд нэмүү өртөг шингэсэн боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэн, үндсэн бүтээгдэхүүнээ экспортод гаргаж байгаа.

Албан татварын дэмжлэгүүд:

 

Салбар/ үйл ажиллагаа

 

Дэмжлэгийн төрлүүд

        

    Хугацаа

Дэмжлэгийн хувь хэмжээ

Жижиглэн худалдаа, аялал жуулчлал, зочид буудлын менежмент

 

Газрын төлбөр

Эхний 5 жилд

100%

Дараагийн 3 жилд

50%

Эрчим хүч, дулаан, кабелийн сүлжээ, цэвэр усны хангамж, ариутгах, төмөр зам, нисэх буудал, хурдны зам зэрэг дэд бүтэц, барилгын салбарууд

 

Газрын төлбөр

 

Эхний 10 жилд

 

100%

Дэд бүтцийн салбарын төслүүдэд 500,000 ам доллараас дээш болон  Эрчим хүч, дулаан, кабелийн сүлжээ, цэвэр усны хангамж, ариутгах, хурдны зам, төмөр зам, нисэх онгоцны буудлын салбаруудад

 

 

 

Нийт хөрөнгө оруулалтын 50 хувьтай тэнцэх орлогын татварын дэмжлэгийн дүн

 

Агуулах, агуулах буулгах байгууламж, зочид буудал, аялал жуулчлалын төв, импортын бүтээгдэхүүнийг орлох экспортын үйлдвэр зэргийн бүтээн байгуулалтад 300 мянган ам.доллар ба түүнээс дээш хөрөнгө оруулалт оруулсан бизнесийн  аж ахуйн нэгжүүд

 

 

 

  Нийт төлбөрийн 50 хувьтай тэнцэх орлогын татварын дэмжлэгийн дүн