EN MN

Хөрөнгө оруулалт эрэлхийлсэн төслүүд

Улиастайн амны шинэ суурьшлын бүс

ТӨСЛИЙН НЭР:  Улиастайн амны шинэ суурьшлын бүс

Салбар: Шинэ суурьшлын бүс

Төслийн ерөнхий мэдээлэл

Байршил

Байршил:  Баянзүрх дүүргийн 20,23 дугаар хороо Газрын асуудал шийдэгдсэн эсэх:  Тийм

Үйл ажиллагааны чиглэл, зорилго

Шинэ суурьшлын бүсийг Улаанбаатар хотын ногоон бүсэд суурьшилд үүсгэхгүйгээр төлөвлөх замаар нийслэл хотын иргэдийн чөлөөт цагийг зөв зохистой өнгөрүүлэх, байгалийн сайханд амраж, сувилуулах хэрэгцээг хангасан, эрүүл мэндийн аялал жуулчлалыг дэмжсэн томоохон хэмжээний цогцолбор бүсийг байгуулах үндсэн зорилготой.

Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн, хүчин чадал

Улаанбаатар хотын ногоон бүсэд суурьшил үүсгэхгүйгээр төлөвлөх замаар нийслэл хотын иргэдийн чөлөөт цагийг зөв зохистой өнгөрүүлэх, байгалийн сайханд амрааж, сувилуулах хэрэгцээг хангасан, эрүүл мэндийн аялал жуулчлалыг дэмжсэн томоохон хэмжээний цогцолбор байгуулж, эрүүл мэндийн үйлчилгээний төвд 850, бизнес үйлчилгээний төвд 790, гэр бүлийн амралт зугаалгын төвд 200 ажлын байр бүхий шинэ суурьшлын бүс үүснэ.

Төслийн хүчин чадал: Дулаан хангамж.                      

Төлөвлөж буй ашиглалтын хүчин чадал:

Төлөвлөлтийн эхний ээлж: 2020-2025 он Q=7.34 Гкал/цаг

Төлөвлөлтийн  үе шат: 2025-2030 он Q=2.9 Гкал/цаг

Төслийн хүчин чадал: Ус хангамж.                                                   

Төлөвлөж буй ашиглалтын хүчин чадал:

Төлөвлөлтийн эхний ээлж: 2020-2025 он Q=482.0 м3/хоног, 34.4м3/цаг, 9.6 л/с

Төлөвлөлтийн  үе шат: 2025-2030 он Q=647.8м3/хоног, 46.4 м3/цаг, 12.9 л/с                                                                                 

Төслийн хүчин чадал: Ариутгах татуурга.                                        

Төлөвлөж буй ашиглалтын хүчин чадал:

Төлөвлөлтийн эхний ээлж: 2020-2025 он Q=438.2 м3/хоног,  31.2м3/цаг, 8.7 л/с

Төлөвлөлтийн  үе шат: 2025-2030 он Q=647.8м3/хоног, 46.4 м3/цаг, 12.9 л/с                                                                                              

Төслийн хүчин чадал: Цахилгаан хангамж.                                        

 Төлөвлөж буй ашиглалтын хүчин чадал:

Төлөвлөлтийн үе шат: 2020-2030 он  Рт=3015 кВА

Зах зээлийн судалгаа, зорилтот зах зээл

Улаанбаатар хотын ногоон бүсэд суурьшил үүсгэхгүйгээр төлөвлөх замаар нийслэл хотын иргэдийн чөлөөт цагийг зөв зохистой өнгөрүүлэх, байгалийн сайханд амрааж, сувилуулах хэрэгцээг хангасан, эрүүл мэндийн аялал жуулчлалыг дэмжсэн томоохон хэмжээний цогцолбор байгуулж, эрүүл мэндийн үйлчилгээний төвд 850, бизнес үйлчилгээний төвд 790, гэр бүлийн амралт зугаалгын төвд 200 ажлын байр бүхий шинэ суурьшлын бүс үүснэ.

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Нийт хугацаа: 13 жил

Эхлэх: 2017 он

Дуусах: 2030 он

Төслийн явц(Төсөл хэрэгжиж эхэлсэн бол ямар ажлууд хийгдсэн, аль шатандаа явж байгаа талаар мэдээлэл )

ТЭЗУС хийгдсэн эсэх:. .............................

ТЭЗҮ хийгдсэн эсэх:  Тийм..

Зураг төсөвтэй эсэх:  Тийм...

Бусад ямар ямар тооцоо, судалгаа хийгдсэн тухай: Төслийн санхүүгийн тооцоолол хийгдсэн.

Хэрэгжүүлж эхэлсэн бол ямар ажлууд хийгдэж, ямар шатандаа байгаа тухай: Хот  төлөвлөлтийн суурь судалгаа, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө хийгдсэн.

Бизнесийн стратеги болон төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

Эмчилгээ үйлчилгээний цогцолбор  -  2017-2025он

Гэр бүлийн спорт амралт зугаалгын Төв- 2017-2025 он

Амралтын газар-2017-2025он

Эмчилгээ үйлчилгээний цогцолбор-2025-2030 он

Гэр бүлийн спорт амралт зугаалгын Төв-2025-2030

Амралтын газар-2025-2030 он

Хууль эрх зүйн орчин (Уг төслийн ажил хууль, эрх зүйн актын хүрээнд болон аливаа хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу онцгой зохицуулалтад хамрагдах эсвэл хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэх эсэх)

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 17/17 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр”-т шинэ суурьшлыг бий болгох замаар иргэдийг орон сууцжуулах эхний ээлжийн байршлуудыг баталсан. Мөн Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт шинэ суурьшлыг цогцоор нь хөгжүүлж иргэдийг орлогод нийцсэн орон сууцаар хангахаар тусгагдсан. 

Шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын талаар мэдээлэл

Санхүүжилтийн хэлбэр

Концесс BOT

Шаардагдах хөрөнгө оруулалт

67.709.9

Эргэн төлөгдөх хугацаа

 

Хөрөнгө оруулалтанд ноогдох ашиг

 

Холбогдох хаяг:

Хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгж:

Нийслэлийн Орон сууцны корпораци

Хариуцах хүний албан тушаал, холбоо барих хаяг: