EN MN

Төсөл ирүүлэх/төслийн анкет

Төсөл анкет

*DOC татаж авах

uUM3EeUxwnkX1oa.png                 ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР

ТӨСЛИЙН НЭР:

Салбар:

Төслийн ерөнхий мэдээлэл

Байршил

 

Үйл ажиллагааны чиглэл, зорилго

 

Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн, хүчин чадал

 

Зах зээлийн судалгаа, зорилтот зах зээл

 

Хэрэгжүүлэх хугацаа

 

Төслийн явц

(Төсөл хэрэгжиж эхэлсэн бол ямар ажлууд хийгдсэн, аль шатандаа явж байгаа талаар мэдээлэл )

Бизнесийн стратеги болон төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

 

Хууль эрх зүйн орчин

(Уг төслийн ажил хууль, эрх зүйн актын хүрээнд болон аливаа хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу онцгой зохицуулалтад хамрагдах эсвэл хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэх эсэх)

Шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын талаар мэдээлэл

Санхүүжилтийн хэлбэр

 

Шаардагдах хөрөнгө оруулалт

 

Эргэн төлөгдөх хугацаа

 

Хөрөнгө оруулалтанд ноогдох ашиг

 

Холбогдох хаяг:

Хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгж:

 

Хариуцах хүний албан тушаал, холбоо барих хаяг: