EN MN

Хөрөнгө оруулалт эрэлхийлсэн төслүүд

Таван-толгойт гашуун сухайт чиглэлийн 250 км хатуу хучилттай авто замын их засвар, шинэчлэлт

ТӨСЛИЙН НЭР:  Таван-толгойт гашуун сухайт чиглэлийн 250 км хатуу хучилттай авто замын их засвар, шинэчлэлт

Салбар: Зам, тээвэр

Төслийн ерөнхий мэдээлэл

Байршил

Байршил: Монгол Улсын Өмнөговь аймгийн Цогтцэций, Ханбогд, Баян-овоо сум

Газрын асуудал шийдэгдсэн эсэх: Тийм  

Үйл ажиллагааны чиглэл, зорилго

“тавантолгой гашуун сухайт чиглэлийн 267 км төмөр замын суурь бүтцийг тавьж, ашиглалтад оруулах

Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн, хүчин чадал

Нүүрс, зэс тээвэрлэх

Төслийн хүчин чадал: 30 сая.тонн

Төлөвлөж буй ашиглалтын хүчин чадал:

      1 дэх жил 30 сая.тонн

      2 дах жил 30 сая.тонн

      3 дах жил 30 сая.тонн

      4 дэх жил 30 сая.тонн

Зах зээлийн судалгаа, зорилтот зах зээл

Хилийн боомт хүрэх нүүрсний экспортын тээврийн зардал тонн тутамд 8 ам.доллараар буурах ба жилд 30 сая тонн хүртэлх хэмжээний экспорт хийх боломжтой болно;                                                                                                                                

Зөвхөн улсад жилд 10-20 сая ам.долларын татвар төлөхөөс гадна 25 жилийн хугацаанд нийт ойролцоогоор 1 тэрбум  ам.долларын ногдол ашиг Засгийн газарт өгч Монголын эдийн засгийн хүндрэлтэй байдлыг даван туулахад дорвитой хувь нэмэр оруулна.

Монголын уул уурхайн компаниуд хямд өртгөөр дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх боломжтой;                                                                                                              

Орон нутагт ажлын байр нэмэгдэх боломжтой;

Орон нутгийн дэд бүтэц хөгжих боломжтой;

Бэлчээр сүйтгэх, тоосжилт, дуу шуугиан, хөрс болон агаарын бохирдлын асуудал үлэмж хэмжээгээр багасна;

Авто осол багасаж хөдөлгөөний аюулгүй байдал дээшлэх.

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Нийт хугацаа:   8 жил

             Эхлэх:   2012 он

             Дуусах: 2019 он

Төслийн явц(Төсөл хэрэгжиж эхэлсэн бол ямар ажлууд хийгдсэн, аль шатандаа явж байгаа талаар мэдээлэл )

ТЭЗУС хийгдсэн эсэх:    Хийгдсэн

ТЭЗҮ хийгдсэн эсэх:     Хийгдсэн

Зураг, төсөвтэй эсэх:   Зураг, төсөвтэй

Бусад ямар ямар тооцоо, судалгаа хийгдсэн тухай:Хээрийн судалгааны ажил

Геодезийн судалгааны ажил, Инженер-геологийн, Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ, Археологи, Палеонтологийн судалгааны ажил

Хэрэгжүүлж эхэлсэн бол ямар ажлууд хийгдэж, ямар шатандаа байгаа тухай: Газар шорооны ажил:86.6%, Нийт ажил: 51.8%

Бизнесийн стратеги болон төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

Төмөр замын барилга угсралтын ажилд шаардлагатай санхүүжилтийг шийдвэрлэх

2017.01-2017.06

Төмөр замын суурь бүтцийг ашиглалтад оруулах

2019.01

Хууль эрх зүйн орчин (Уг төслийн ажил хууль, эрх зүйн актын хүрээнд болон аливаа хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу онцгой зохицуулалтад хамрагдах эсвэл хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэх эсэх)

Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 8.1.1-г үндэслэн УИХ-н 32 дугаар тогтоолоор “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого”,                                                                                                                                                                                                 Засгийн газрын 121 тоот  тогтоол,   Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого”-ын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай 35/32 дугаар зөвлөмж.

Шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын талаар мэдээлэл

Санхүүжилтийн хэлбэр

Концесс DBOT

Шаардагдах хөрөнгө оруулалт

1031.1 сая ам.доллар

 

Эргэн төлөгдөх хугацаа

 

Хөрөнгө оруулалтанд ноогдох ашиг

 

Холбогдох хаяг:

Хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгж:

"МТЗ" ТӨХК

Хариуцах хүний албан тушаал, холбоо барих хаяг:

Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэргэжилтийг зохицуулах газар