EN MN

Хөрөнгө оруулалт эрэлхийлсэн төслүүд

Био-Сонгино орчмын шинэ суурьшлын бүсийн хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

ТӨСЛИЙН НЭР:

Био-Сонгино орчмын шинэ суурьшлын бүсийн хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Салбар: Шинэ суурьшлын бүсийг бий болгох

Төслийн ерөнхий мэдээлэл

Байршил

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хорооны нутаг дэвсгэрт

Газрын асуудал шийдэгдсэн эсэх: Үгүй

Үйл ажиллагааны чиглэл, зорилго

Нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх замаар зорилтот бүлгийн иргэдийн төлбөрийн чадварт нийцсэн орон сууцаар хангах шинэ суурьшлын бүсийг бий болгох

Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн, хүчин чадал

 

Орлогод нийцсэн орон сууцны нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх:

Төслийн хүчин чадал: Төлөвлөж буй ашиглалтын хүчин чадал:

Дулаан хангамж

Төлөвлөлтийн I үе шат 2017-2020 он:

Дулааны эх үүсвэр /шинээр барих/-12Гкал/цаг

ДДТ-3ком

Дулаан дамжуулах хос шугам ф300-400мм-737у/м  

Төлөвлөлтийн II үе шат 2020-2025 он:

Дулааны эх үүсвэр/өргөтгөх/-7Гкал/цаг  

ДДТ-1ком   

Дулааны хос шугам ф300мм -175у/м

Төлөвлөлтийн III үе шат 2025-2030 он:

Дулааны эх үүсвэр-6Гкал/цаг

ДДТ-1ком 

Дулааны хос шугам ф200 мм-406у/м

Цахилгаан хангамж

Төлөвлөлтийн I үе шат 2017-2020 он:

1. 35/10 кВ-ын дэд станц 2х25 МВт -1ком   

2.35кВ-ын агаарын шугам-1км 

Төлөвлөлтийн II үе шат 2020-2025 он:

1.Хаалттай дэд өртөөний хүчин чадал 2х630кВА-4ком 

Төлөвлөлтийн III үе шат 2025-2030 он:

10 кВ-ын кабель шугам    -5км

Усан хангамж

Төлөвлөлтийн I үе шат 2017-2020 он:

1. 35/10 кВ-ын дэд станц 2х25 МВт -1ком  

2.35кВ-ын агаарын шугам-1км 

Төлөвлөлтийн II үе шат 2020-2025 он:

1.Хаалттай дэд өртөөний хүчин чадал 2х630кВА-4ком 

Төлөвлөлтийн III үе шат 2025-2030 он:

10 кВ-ын кабель шугам    -5км 

Зах зээлийн судалгаа, зорилтот зах зээл

Төлөвлөлтийн ажлын байр

ажлын байр бий болно      -2163

Төлөвлөлтийн нийгмийн дэд бүтэц /сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, гэх мэт/-200 хүүхдийн 4 цэцэрлэг                                                              960 болон 137 хүүхдийн 2 сургууль

Төлөвлөлтийн орон сууцны тоо-1203 орон сууц, 1667 амины орон сууц бий болгох

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Нийт хугацаа: Нийт 13 жил

Эхлэх: 2018 он

Дуусах: 2030 он

Төслийн явц(Төсөл хэрэгжиж эхэлсэн бол ямар ажлууд хийгдсэн, аль шатандаа явж байгаа талаар мэдээлэл )

ТЭЗУС хийгдсэн эсэх:Үгүй

ТЭЗҮ хийгдсэн эсэх: Хийгдсэн

Зураг төсөвтэй эсэх: Хийгдсэн

Бусад ямар ямар тооцоо, судалгаа хийгдсэн тухай:Төслийн санхүүжилтийн тооцоолол хийгдсэн

Хэрэгжүүлж эхэлсэн бол ямар ажлууд хийгдэж, ямар шатандаа байгаа тухай: Одоогийн байдлаар зураг төслийн ажил экспертизээр батлуулах ажил хийгдэж байна.

Бизнесийн стратеги болон төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

Нэгдүгээр үе шат

Нэгдүгээр үе шат

Хоёрдугаар үе шат

2021-2025

Гуравдугаар үе шат

2026-2030

 

Хууль эрх зүйн орчин

(Уг төслийн ажил хууль, эрх зүйн актын хүрээнд болон аливаа хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу онцгой зохицуулалтад хамрагдах эсвэл хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэх эсэх)

Шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын талаар мэдээлэл

Санхүүжилтийн хэлбэр

Концесс BOT

Шаардагдах хөрөнгө оруулалт

330.019.6 сая төгрөг

Эргэн төлөгдөх хугацаа

 

Хөрөнгө оруулалтанд ноогдох ашиг

 

Холбогдох хаяг:

Хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгж:

"Нийслэлийн Орон сууцны корпораци" ОНӨААТҮГ 

Шинэ суурьшлын бүсийн хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг "Түмэд групп" ХХК хийж гүйцэтгэж байна.

Хариуцах хүний албан тушаал, холбоо барих хаяг: