EN MN

Хөрөнгө оруулалтын орчин, холбогдох мэдээллүүд

Монгол улсын хөрөнгө оруулалтын орчин

Монгол улсын хөрөнгө оруулалтын орчин

Ерөнхий тойм

Монгол Улсад 1990-2016 оны хооронд 112 орны 13498 гаруй гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж 18,9 тэрбум гаруй ам.долларын гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт хийсний 80 хувийг 2008-2012 оны хооронд хийжээ. Өмнөх гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг дүгнэхэд нийт хөрөнгө оруулалтын 70 орчим хувь нь геологи, уул уурхайн салбарт хийгдсэн нь нэг талаас Монгол Улсын хөрөнгө оруулалтын чиг хандлага уул уурхайн салбар руу чиглэсэн байгааг, нөгөө талаас энэ салбар нь бусад эдийн засгийн салбарыг бодвол их хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаарддаг тул дийлэнх хувийг эзэлж байгаа гэж үзэж болно.

Read more