EN MN

Концесс

Үндсэн чиг үүрэг

Үндсэн чиг үүрэг

 Стратегийн зорилго:

Эрхэм зорилго нь хөрөнгө оруулалт, төр, хувийн хэвшлийн талаарх бодлого, эрх зүйн орчныг сурталчлах, хөрөнгө оруулалтыг татах цогц үйл ажиллагааг зохион байгуулах, зохицуулах, төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлж хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг макро эдийн засгийн зорилттой уялдуулахад оршино.

Read more

Хууль тогтоомж, журам

Хууль тогтоомж, журам

КОНЦЕССЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ТАЛААР ТӨРӨӨС БАРИМТАЛЖ БУЙ БОДЛОГО

КОНЦЕСС ОЛГОХ УРАЛДААНТ ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЖУРАМ

УРАЛДААНТ ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ

УРАЛДААНТ ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРЬДЧИЛСАН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ

КОНЦЕССЫН ЗҮЙЛИЙН ЗАРДАЛ, АШГИЙН ТООЦОО ХИЙХ ТҮР АРГАЧЛАЛ

УРАЛДААНТ ШАЛГАРУУЛАЛТЫН САНАЛ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ

КОНЦЕССЫН ЖИШИГ ГЭРЭЭ

Read more

Концессын зүйлсийн жагсаалт

Концессын зүйлсийн жагсаалт

Төрийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт 

Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд санхүүжүүлэх "Барих-шилжүүлэх" концессын төрлөөр хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 

Read more