EN MN

Ном

Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай хэлэлцээр

Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай хэлэлцээр

Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай хэлэлцээрийг байгуулах нь тухайн улсын хөрөнгө оруулагчийн бусад улс руу хөрөнгө оруулалт хийх шийдвэрт ихээхэн нөлөөлдөг. Монгол Улсын хувьд гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн 82 хувь, нийт хөрөнгө оруулалтын 92 хувь нь хэлэлцээр байгуулсан улсаас орж ирсэн байгаа нь тус хэлэлцээр хоёр улсын хооронд хөрөнгө оруулалтын хэмжээг нэмэгдүүлээд зогсохгүй хоёр талын аж ахуйн нэгжийн бизнес эрхлэх итгэлцлийг бэхжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой байгаа юм.

Дэлгэрэнгүй