Go to Top

Хөрөнгө оруулагч хуулийн этгээдийн Монгол Улсад хэрэгжүүлэх төсөл нь доор дурдсан шалгуурыг бүрэн хангасан тохиолдолд тогтворжуулах гэрчилгээ олгоно:

 

-          Бизнес төлөвлөгөө, техник, эдийн засгийн үндэслэлд заасан хөрөнгө оруулалтын нийт хэмжээ нь Хөрөнгө оруулалтын хууль /татаж авч болохуйц хэлбэрээр оруулах саналтай байна/-ийн 16.2, 16.3-т заасан хэмжээнд хүрэх;

-          Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэсэн байх;

-          Тогтвортой ажлын байр бий болгох;

-          Дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх

 

Тогтворжуулах гэрчилгээг дор дурдсан салбарт дараах хугацаагаар олгоно:

 1. Уул уурхайн олборлолт, хүнд үйлдвэр, дэд бүтцийн салбарт:

 

Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ

(тэрбум төгрөгөөр)

 

Тогтворжуулах гэрчилгээ олгох хугацаа

(жилээр)

 

Хөрөнгө оруулалтаа хийж дуусах хугацаа

(жилээр)

Улаанбаатарынбүс

Төвийн бүс (Говьсүмбэр Дорноговь, Дундговь, Дархан-Уул, Өмнөговь, Сэлэнгэ, Төв)

Хангайн бүс (Архангай, Баянхонгор, Булган, Орхон Өвөрхангай, Хөвсгөл, )

Зүүн бүс (Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий)

Баруун бүс   (Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Увс, Ховд)

 

30-100 хүртэл

5

6

6

7

8

2

100-300 хүртэл

8

9

9

10

11

3

300-500 хүртэл

10

11

11

12

13

4

500-аас дээш

15

16

16

17

18

5

2. Уул уурхайн олборлолт, хүнд үйлдвэр, дэд бүтцээс бусад салбарт:

 

Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ

(тэрбум төгрөгөөр)

Тогтворжуулах хугацаа

(жилээр)

Хөрөнгө оруулалтаа хийж дуусах хугацаа (жилээр)

Улаанбаатарын

бүс

Төвийн бүс

(Говьсүмбэр Дорноговь, Дундговь, Дархан-Уул, Өмнөговь, Сэлэнгэ, Төв,)

Хангайн бүс

(Архангай, Баянхонгор, Булган, Орхон Өвөрхангай, Хөвсгөл, )

Зүүн бүс

(Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий)

Баруун бүс

(Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Увс, Ховд)

   

10-30 хүртэл

5-15

4-12

3-10

2-8

5

2

30-100 хүртэл

15 -50

12-40

10-30

8-25

8

3

100-200 хүртэл

50 -100

40-80

30-60

25-50

10

4

200-аас дээш

100-аас дээш

80-аас дээш

60-аас дээш

50-аас дээш

15

5