Go to Top

Хөрөнгө Оруулалтын газар нь Монгол дахь хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ үзүүлдэг төв цэг юм.  Манай цахим хуудас болон хэвлэмэл бүтээлүүд нь урьдчилсан төлөвлөлтийн талаарх олон төрлийн хэрэгцээтэй мэдээллээр хангадаг. Мөн бид дараах чиглэлүүдээр зөвлөгөө өгдөг:

 • Монгол дахь бизнесийн болон хууль эрх зүйн орчин
 • Хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргах үйл явц
 • Эдийн засагт нөлөөлөх хүчин зүйлс
 • Салбарууд дахь бизнесийн боломжууд
 • Татварын тогтолцоо болон зардал
 • Хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай
 • Монгол дахь хөрөнгө оруулалтын боломжит байршлууд болон түншүүд
 • Монгол дахь бизнесийн үйл ажиллагаа, соёл, ёс заншил
 • Цагаачлал
 • Монголын зах зээл дээрх хамтрагч болон өрсөлдөгчид
 • Монголд хийх уулзалтыг зохион байгуулах