Go to Top

Хөрөнгө оруулалтын газар нь гадаадын хөрөнгө оруулагчдыгхөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлэхэд дараах байдлаар засгийн газар бизнес эрхлэгчидтэй холбож өгнө:

  • Бизнест шаардлагатай засгийн газрын зөвшөөрлийг авахад зөвлөгөө өгч, туслалцаа үзүүлэх
  • Ур чадварыг дээшлүүлэх, судалгаа болон шинэ нээлтийн үйл ажиллагаа зэрэгтаны бизнест хэрэглэгдэх засгийн газрын хөгжлийн програмын талаар зөвлөгөө өгөх