Go to Top

Хөрөнгө Оруулалтынгазар нь одоо байгаа, хүлээгдэж байгаа, болзошгүй хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа зэргийг хамарсан үндэсний дүрэм журам, хөтөлбөр, эсвэл үйл ажиллагаатай холбогдох асуулт тавин асуудлыгхэлэлцэхэд Засгийн газрын агентлагууд болон холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна. Хөрөнгө Оруулалтын газартай хамтран ажилласнаар хөрөнгө оруулагчид нь Монголын хууль зүйн орчны талаарилүү сайн ойлголттой болно.